Hoppa över till innehållet
Hem

Registerbeskrivning

Denna registerbeskrivning omfattar uppgifter enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/1999) och artikel 13 i dataskyddsförordningen.

1. DEN REGISTERANSVARIGE

Nokas CMS Oy
FO-nummer 2125693-7

Person som ansvarar för registerärenden och kontaktuppgifter:
Risto Lepo, risto.lepo@nokas.com

2. REGISTRETS NAMN

Användningsregister för webbtjänsten Nosto

3. ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Webbplatsen är avsedd för marknadsföring av Nostoautomaterna. Med dess hjälp kan kontaktuppgifter samlas till sändningslistan för nyhetsbrev. Dessutom samlas kontaktbegäran med hjälp av webbplatsen.

4. REGISTRETS DATAINNEHÅLL

Registrets uppgiftsinnehåll är en eller flera av följande uppgifter:

(i) Användarens kontakt- och identifikationsuppgifter
Namn och e-postadress som användaren har meddelat

(ii) Innehåll som användaren har gett
En fritt formulerad kontaktbegäran som användaren har skrivit

5. REGELMÄSSIGA UPPGIFTSKÄLLOR

Registrets uppgifter fås av användaren själv via e-post.

6. LAGRINGSTID OCH FÖRSTÖRING AV UPPGIFTER

Vi lagrar användarens uppgifter endast så länge det behövs för att genomföra de syften som definierats i punkt 3 i enlighet med gällande lagstiftning.

7. PRINCIPERNA FÖR SKYDDET AV REGISTRET

Uppgifterna sparas via en SSL-skyddad förbindelse. Endast utnämnda arbetstagare till vilkas arbetsuppgifter det hör och som arbetar i företag som agerar på uppdrag av eller för Nokas CMS Oy och Nokas CMS Oy, har rätt att använda registret och upprätthålla dess uppgifter. Varje sådan arbetstagare får rättigheter att upprätthålla och/eller bläddra i uppgifter endast i den utsträckning som behövs enligt den egna arbetsbeskrivningen. Datasystemet är skyddat med brandväggar och endast utnämnda användare har tillgång till det med sina personliga användarnamn och lösenord.

8. REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER OCH ÖVERFÖRANDE AV UPPGIFTER UTANFÖR EES-OMRÅDET

Vi kan lämna ut personuppgifter till andra företag och sammanslutningar som ingår i Nokas CMS koncernen. Den registeransvarige kan också lämna ut uppgifter ur personregistret i enlighet med lagstiftningens villkor och skyldigheter.

Kunduppgifter utlämnas inte utanför EU. Tekniskt underhåll av kunddatasystemen kan med beaktande av villkoren i personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen med hjälp av fjärråtkomst också utföras utanför EU. Uppgifter ur registret kan överföras utanför EU och EES, om det är nödvändigt för att genomföra teknisk behandling av personuppgifter. Vid överföringen iakttas gällande lagstiftning om personuppgifter.

9. RÄTT TILL INSYN, RÄTTELSE OCH FÖRBUD

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats om den registrerade i registret, rätt till radering av uppgifter, rätt att kräva rättelse av felaktiga uppgifter och rätt att förbjuda att den registrerades uppgifter används för direktmarknadsföring genom att lämna en begäran i ärendet undertecknad av den registrerade per e-post till den i punkt 1 nämnda personen eller per post till adressen:

Nokas CMS Oy
PB 7
00401 Helsingfors

10. RÄTT ATT LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL EN TILLSYNSMYNDIGHET

Den registrerade har rätt att lämna in klagomål till en nationell dataskyddsmyndighet om olaglig användning av personuppgifter.

Aktuellt