Siirry sisältöön
Etusivulle

Rekisteriseloste

Tämä rekisteriseloste kattaa henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja tietosuoja-asetuksen 13 artiklan mukaiset rekisteriselosteen tiedot.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nokas CMS Oy
Y-tunnus 2125693-7

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteystiedot:
Risto Lepo, risto.lepo@nokas.com

2. REKISTERIN NIMI

Nosto-verkkopalvelun käyttäjärekisteri

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sivusto on tarkoitettu Nostoautomaattien markkinointikäyttöön. Sen avulla saatetaan kerätä yhteystietoja uutiskirjeen lähetyslistalle. Lisäksi sivuston avulla kerätään yhteydenottopyyntöjä.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterin tietosisältönä on yksi tai useampi seuraavista tiedoista:

(i) Käyttäjän yhteys- ja tunnistetiedot
Käyttäjän ilmoittama nimi ja sähköpostiosoite

(ii) Käyttäjän antama sisältö
Käyttäjän kirjoittama vapaamuotoinen yhteydenottopyyntö

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot saadaan käyttäjältä itseltään sähköpostin välityksellä.

6. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA HÄVITTÄMINEN

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

7. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tiedot tallennetaan SSL-suojatun yhteyden ylitse. Ainoastaan määrätyillä Nokas CMS Oy:n ja Nokas CMS Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää rekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin sellainen työntekijä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurein ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Voimme luovuttaa henkilötietoja Nokas CMS konsernin muille yrityksille ja yhteisöille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja myös lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.

Asiakastietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain tai tietosuoja-asetuksen edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta. Rekisterin tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Siirrossa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä.

9. TARKASTUS-, OIKAISU- JA KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot, oikeus poistaa tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja oikeus vastustaa tietojensa käytön suoramarkkinointia varten toimittamalla asiaa koskevan rekisteröidyn allekirjoittaman pyynnön sähköpostitse kohdassa 1 mainitulle henkilölle tai postitse osoitteeseen:

Nokas CMS Oy
PL 7
00401 HELSINKI

10. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle henkilötietojen laittomasta käytöstä.

Ajankohtaista